Wet-AVG

Deel 1 AVG (Gegevensverwerking en- gebruik voor de leden van de afdeling KBO-Roermond) voor leden.

Sinds 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, die wet die gaat over het opslaan/verwerken/gebruiken/bescherming van Uw persoonlijke gegevens. Mensen krijgen de mogelijkheid om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy-rechten worden namelijk uitgebreid en versterkt. Wat houdt dat voor U persoonlijk in en wat moet de afdeling KBO Roermond (nader te noemen, KBO Roermond) daaraan doen?

Eerst de vraag wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare, levende, natuurlijke persoon, U dus. Het kunnen ook losse gegevens zijn waarmee men een bepaald persoon kan identificeren.

De AVG spreekt van 6 wettelijke grondslagen voor gegevensopslag. Veruit de belangrijkste is de toestemming die U expliciet moet geven voor het gebruik van Uw gegevens.

De KBO Roermond is een vereniging met leden. Logisch is ook dat we ledenadministratie hebben en eveneens een financiële ledenadministratie. Alleen al daarvoor vraagt de KBO Roermond U naar Uw persoonsgegevens, zoals, naam, voornaam, geboortedatum, adres, burgerlijke staat, telefoonnummer en eventueel Uw bank-of gironummer. (Dat noemt de wet de Gewone persoonsgegevens).

Als U die gegevens aan ons verstrekt moet U duidelijk, ondubbelzinnig, hetzij mondeling of schriftelijk per brief of e-mail aangeven dat U voor het gebruik van die gegevens aan ons en aan derden (bv. KBO Limburg, Unie KBO) toestemming geeft. En dat geldt ook voor Uw e-mailadres, dat weliswaar een bijzonder gegeven is, maar wel als gewoon gegeven wordt toegestaan in Nederland.

De KBO Roermond neemt geen Bijzondere persoonsgegevens op, zoals portretfoto’s, DigiD nummers, ras, geloofsovertuiging, medische gegevens, politieke voorkeur, strafblad, lidmaatschap vakbeweging, etc..

Met de door U verstrekte persoonsgegevens kunnen de administratieve/ financiële taken van de KBO Roermond worden uitgevoerd.

Maar de KBO Roermond doet meer. We organiseren bijeenkomsten/activiteiten/evenementen/ lezingen/uitjes al dan niet de bus, (waar we allemaal commissies voor hebben); we helpen met het invullen van de belastingaangifte/adviseren over ouderdom en ouderen, over veiligheid, we hebben tabletcoaches en nog meer vrijwilligers, al dan niet van onze KBO-afdeling of een andere KBO-organisatie.

Ook voor de organisatie daarvan worden door derden (soms een deel van) Uw persoonsgegevens gebruikt.

Kort en goed, voor veel taken en taakgebieden binnen de KBO en daarmee verband houdende instanties (derden), die allen werken een de verwezenlijking van het statutaire doel van de KBO Roermond, worden Uw persoonsgegevens gebruikt.

Iedereen die over Uw gegevens beschikt, uit welke hoofde dan ook moet zich aan de AVG-bepalingen houden. Doen iemand dat niet dan is hij/zij in persoon aansprakelijk.

Bij beëindiging van Uw KBO-lidmaatschap worden door de KBO Roermond na verloop van tijd Uw gegevens gewist uit onze bestanden.

Foto’s. Een foto van een mens is een persoonsgegeven, maar wordt pas een bijzonder persoonsgegeven als de foto wordt gemaakt met het oog op identificatie. Een sfeerfoto van een bijeenkomst is dat niet! Iedere keer als er sfeerfoto’s en/of portretfoto’s wordt gemaakt die men wenst die te publiceren/openbaar maken, (b.v. in een ledenblad, op de website) heb je een grondslag (toestemming van betrokkene) en een gerechtvaardigd doel nodig. Het is niet te voorkomen dat bij het maken van sfeerfoto’s iemand herkenbaar in beeld komt.

Daarom zal bij het maken van sfeerfoto’s bij een activiteit/evenement van het KBO Roermond altijd wordt U toestemming gevraagd.  U kunt aangeven daaraan niet te willen meewerken

Tot slot. De KBO Roermond en haar bestuur zal alles in het werk stellen om op een adequate en veilige wijze met Uw persoonsgegevens om te gaan, binnen de kaders van de wet. Leden van commissies en bestuursleden worden daartoe geschoold en geïnformeerd.

Hebt U vragen of opmerkingen, schroom dan niet om dat aan te geven aan een bestuurslid of neem contact op met de ”aandachtfunctionaris AVG” van de KBO-PCOB.

Roermond, 10 februari 2020.